Policies

 

Useful Information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynllun gwella llwybr troed
Footpath improvement Scheme
Cais ar y cyd gydag Ysgol Pontyberem i wella'r llwybrau a rhodfeydd i ac o'r ysgol.
Joint application with Pontyberem School to improve the paths and walkways to
and from school.

Bydd cynrychiolydd o'r cyngor yn y neuadd arddangos a thrafod y cynlluniau gyda'r cyhoedd rhwng 3 a 5 pm ar y 18 Ionawr, 2017 yn y neuadd.
There will be a representative of the council at the hall to showcase and discuss the plans with the public between  3 and 5 pm on the 18th Jan, 2017 at the hall.

I weld map o'r cynlluniau arfaethedig cliciwch ar y ddolen isod ...
To view map of the proposed plans click on the link below ...

Cynlluniau arfaethedig / Proposed Plans...

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Pontyberem. Nod y Cyngor i'w cynrychioli a gwasanaethu trigolion Pontyberem a Bancffosfelen.

Ymdrechar Cyngor i weithio yn glos gyda'r bobl a'r gwasanaethau Lleol. Mae'r Cyngor yn hybu datblygiadau cymunedol a digwyddiadau cymdeithasol o fewn yr ardal.

Bydd hyn yn cynnwys hybu chwaraeon, diwylliant a grwpiau sy'n allweddol ym mywyd y gymuned. Mae'r Cyngor yn arwain ac yn ymateb i ofynion lleol er mwyn gwella safon byw y bobl.

Mae cyfrifoldeb y Cyngor Cymuned yn niferus. Yn eu plith mae:

Gosod Treth y Cyngor yn flynyddol

Sicrhau bod y cyfrifon yn cael eu archwilio yn flynyddol

Rheoli y Neuadd a'r Institiwt

Gweithio mewn partneriaeth á'r Cyngor Sir i gynnal llyfrgell rhan amser

Cynnal a chadw gofodau agored

Cydweithio gyda Adran Priffyrdd y Sir ar faterion yn ymwneud á'r priffyrdd

Trafod materion cynllunio

Cynnal a chadw a phweru golau ar lwybrau cyhoeddus

Darparu a chynnal a chadw seddau cyhoeddus

Cydweithio gyda'r heddlu i ddiogelu'r gymuned


Darparu gweithgareddau Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Rhoi cymorth ariannol i'r clybiau chwaraeon

Rhoi cymorth ariannol blynyddol i Neuadd Bancffosfelen

Rhoi cymorth ariannol i nifer o fudiadau gwirfoddol ac elusengarol

Penodi Cynghorwyr i gynrychioli y gymuned ar gyrff lleol a thu allan i'r ardal

Penodi Cynghorwyr i gynrychili'r gymuned ar gyrff llywodraethwyr ysgolion Bancffosfelen a Phontyberem

Welcome to Pontyberem Community website. The Council aims to represent and serve the inhabitants of Pontyberem and Bancffosfelen.

The Council strives to work closely with the community and local services. It endeavours to promote community development and social activities which includes supporting cultural, sporting and community groups which play an integral part in the well being of the community.

The Council strives to lead and respond to local needs in order to improve the quality of life within the community.

The functions of the Community Council are numerous. These include:

Setting an annual report

Ensure that the finances of the council are externally audited

Management of Pontyberem Hall and Institute

Working in partnership with the County Council to provide a part time library service

Maintaining some open areas

Working in conjunction with County Highways on traffic issues

Consider planning matters

Responsible for maintaining and energising of footway lighting

Provide public seating in appropriate positions

Working with the police to safeguard the community

Maintain car parks

Provide Christmas Lights

Provide financial assistance to the sporting organisations within the community

Provide annual financial assistance to Bancffosfelen Hall

Provide financial assistance to various voluntary organisations and charities

Appoint Councillors to represent the community on local and outside bodies

Appoint Councillors to represent the community as governors on Bancffosfelen and Pontyberem Schools

Links


Neuadd Pontyberem Hall

Ysgol Pontyberem School

Ysgol Bancffosfelen

cccCarmarthenshire
County Council

dyfed powys policeHeddlu Dyfed Powys PoliceCopyright 2014